קאָסמישער ליפט? פארוואָס נישט

קאָסמישער ליפט? פארוואָס נישט

forum-mining.ru

די אויספאָרשער פון פשא, קאנאדע, גרויסבריטאניע און יאפּאן האָבן דערציילט בעת דער וויסנשאפטלעכער קאָנפערענץ, אז ס’איז מעגלעך צו שאפן א קאָסמישן ליפט. אזא אידיי, לויט זייערע השערות, קען מען רעאליזירן שוין אין 05 יאָר ארום.

עכט טעכניש איז די פארווירקלעכונג פון אָט דעם פּלאן ניט אזוי קאָמפּליצירטע. צוליב דעם דארף מען צווישן דער ערד און דער אָרביטאלער סטאנציע אָנציִען א טראָס. מיט זײַן הילף וועט מען טראנספּאָרטירן די לאסט אין קאָסמאָס אָן קיין ראקעטעס. די איינציקע פּראָבלען איז אין דעם, אז ס’איז נאָך ניטאָ קיין איבערפעסטן מאטעריאל פארן טראָס. אָבער די ספּעציאליסטן רעכענען, אז מע וועט דערפינדן אזא מאטעריאל אין די נעענטסטע יאָרצענדליקער.
בעת דער רעאליזירונג פונעם פּראָיעקט וועלן די געלערנטע נעמען אין אכט דעם פאקט, אז די ערד דרייט זיך ארום דער זון, אויך די וועטער=, פּאָליטישע, און עקאָנאָמישע באדינגונגען. ניט געקוקט אויף די עקזיסטירנדיקע פּראָבלעמען, וועט מען שוין אין די נעענטסטע 01 יאָר באשלאָסן די פראגע וועגן דעם מאטערעל פאר דער קאָנסטרוקציע און איר דיסלאָקאציע.

Космический лифт? Это возможно

Исследователи из США, Канады, Великобритании и Японии во время научной конференции рассказали о реальности создания космического лифта. Такая идея, по их предположениям, может быть реализована уже через 50 лет.

Чисто технически реализовать подобный замысел на практике не так уж и сложно. Для этого между поверхностью Земли и орбитальной станцией следует натянуть трос, по которому груз можно будет транспортировать в космическое пространство без помощи ракет. Но единственная проблема состоит в отсутствии сверхпрочного материала для троса. Специалисты все же рассчитывают, что такой материал через несколько десятилетий будет доступен.
При реализации проекта ученым нужно будет учесть факт вращения Земли вокруг Солнца, погодные, политические и экономические условия. Несмотря на существующие проблемы, уже в ближайшие 10 лет будет решаться вопрос о выборе материала для конструкции и месте ее расположения.


Источник: svopi.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *