דעם ארכיוו פון ווארשעווער געטאָ וועט מען ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ

דעם ארכיוו פון ווארשעווער געטאָ וועט מען ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ

ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט אין ווארשע וועט ארויסלייגן אין דער אינטערנעץ די מאטעריאלן פון רינגעלבלומס ארכיוו, אין וועלכן זײַנען פאראן די דאָקומענטן וועגן דעם לעבן אין ווארשעווער געטאָ. דער צוטריט צו אלע דאָקומענטן וועט זײַן אן אומגעצאָלטער.
א טייל פון זיי וועט מען באשרײַבן ניט נאָר אויף פּויליש, נאָר אויך אויף ענגליש און העברעיִש. ס’איז אויך פאראן א פּאפּיר-אויסגאבע פון אָט דעם ארכיוו — אין 7102 יאָר וועט מען פארעפנטלעכן די לעצטע פיר פון 63 בענדער פונעם זאמלבוך.

די אידיי צו שאפן דעם אונטערערדישן ארכיוו פון ווארשעווער געטאָ געהערט דעם היסטאָריקער עמנואל רינגעלבלום. שוין אין אָקטאָבער 9391 יאָר האָט רינגעלבליום אָנגעהויבן צו פארשרײַבן די אינפאָרמאציע, וואָס האָט געהאט שײַכות צו דער ייִדישער באפעלקערונג פון ווארשע און אירע אומגעגנטן. אין א חודש ארום איז פאָרגעקומען די ערשטע באגעגעניש פון דער קאָנספּיראטיווער אָרגאניזאציע TABAZSGENO (”עונג שבת”). אירע אָנטיילנעמערס האָבן פארזאמלט די אינפאָרמאציע וועגן די נאצישע פארברעכנס קעגן ייִדן, וועגן די אנטשטאלטן, וועלכע האָבן געארבעט אויף דער טעריטאָריע פון דער געטאָ. דעם 3 אויגוסט 2491 יאָר, באלד נאָך א גרויסער ליקווידאציע-אקציע אין ווארשעווער געטאָ, האָט מען באהאלטן אין דער ערד אונטער דער געבײַדע פון פון דער שול אויף נאָוואָליפּקי-גאס, 86, צען אײַזערנע קאסטנס מיט דאָקומענטן. א דריטל פונעם ארכיוו האָט מען געדארפט באהאלטן דעם 81 אפּריל 3491 יאָר, ניט לאנג פארן אויפשטאנד אין דער געטאָ. די ערשטע צוויי טיילן פונעם ארכיוו האָט מען געפונען אין 6491 און 0591 יאָרן, דעם דריטן טייל האָט מען ביז איצט ניט געפונען.

אויפן יאָרצײַט פון דער טראגעדיע אין באבי יאר וועלן קומען צו פאָרן די פּרעזידענטן פון ישראל און דײַטשלאנדpamyatnik

דעם 92 סעפּטעמבער ס’וועט זיך אין קיִעוו עפענען נאָך א גרויסער רעמאָנט דאָס נאציאָנאלע היסטיריש-מעמאָריִאלע שוצגעביט ”באבי יאר“. וועגן דעם האָט מיטגעטיילט דער שטעלפארטרעטער פונעם פאָרזיצער פון דער קיִעווער שטאָטישער אדמיניסטראציע אנא סטאראָסטענקאָ בעת דער עפענונג פון דער אויסשטעלונג געווידמעט דער טראגעדיע אין באבי יאר. די אויסשטעלונג האָט זיך געעפנט אינעם מוזיי פון דער געשיכטע פון קיִעוו. אויפן מעמאָריִאלן מאָסמיטל וועלן קומען צו פאָרן די פּרעזידענטן פון ישראל און דײַטשלאנד, די אָנפירערס פון אינטערנאציאָנאלע ייִדישע אָרגאניזאציעס.
אין די שולן, מוזייען און אנדערע קולטור- און בילדונגס-אנשטאלטן וועלן פאָרקומען די מאָסמיטלען, געווידמעט דער דאטע. ”די מאָסמיטלען, וועלכע גייען דורך צו דעם 57-טן יאָרצײַט זינט דער טראגעדיע אין באבי יאר, דערין אָט די אויסשטעלונג, זײַנען א קריטערי פון דער באציִונג פון אונדזער געזעלשאפט צו אונדזער געשיכטע, ד.ה. — צו אונדזער צוקונפט. מיר דארפן מאכן אלץ מעגלעכס, כדי צו פארייביקן אין די הערצער פון קומענדיקע דורות די טרויעריקע געשעענישן פון באבי יאר. זיי דארפן זיך ניט קיין מאָל איבערחזרן“ — האָט געזאָגט אנא סטאראָסטענקאָ.

kushnerאלעקסאנדער קושנער האָט אָפּגעמערקט זײַן 08-יאָריקן יוביליי מיט א שאפערישן אָוונט

דער פּאָעט, לאורעאט פון מלוכה-פּרעמיע פון דער רוסלענדישער פעדעראציע אלעקסאנדער קושנער איז ארויפגעקומען אויף דער בינע פונעם גרויסן זאל פון קאפּעלע אויפן שאפערישן אָוונט, געווידמעט זײַן 08-יאָריקן יוביליי. דעם פּאָעטישן יום-טוב, אָנגערופן ”גן-עדן — איז דאָס אָרט, וווּ פּושקין לייענט טאָלסטויס ווערק“, האָט מען צונויפגעשטעלט פון קושנערס געדיכטן פון פארשיידענע יאָרן.

”דאָ ניט לאנג האָב איך געזען אין א טעלעוויזיע-פּראָגראם א וווּנדערשיינעם סיוזשעט: דער 88-יאָריקן זקן איז געשפּרונגען מיט א פּאראשוט, כדי פּרוּוון זיך אליין און דערמאָנען אין יונגע יאָרן. און איך האָב אויך געוואָלט אזוי שפּרינגען — ווען איך וואָלט געקאָנט. פון אן אנדער זײַט איז די געדיכטן — אויך א שפּרונג מיט א פּאראשוט: אלע מאָל ריזיקירט איר — און אויב ס’וועט זיך דערפון גאָרנישט ניט באקומען?“ — האָט דערציילט אלעקסאנדער קושנער.

דער פרײַנד פונעם יוביליאר, א נאָבעל-לאורעאט יוסיף בראָדסקי, האָט אים געהאלטן פאר ”איינעם פון די בעסטע לירישע פּאָעטן פון XX יאָרהונדערט“, דעם נאָמען פון וועלכן ”איז באשערט צו שטיין אין א ריי נעמען, וואָס זײַנען טײַער צום הארצן פון יעדן, וועמעס מוטערשפּראך איז רוסיש“.
מען קאָן דורכשפּירן די עטאפּן פון זײַן שאפערישן וועג דורך די צענדילקער פּאָעטישע זאמלביכער, צוויי פון וועלכע זײַנען ארויס פון דרוק ערב זײַן יוביליי. דאָז זײַנען דער בוך פון זײַן אויסגעקליבענער ליריק און א פּאָעטישער זאמלבוך ”צווישן פאָנטאנקע און מויקע“.

Архив Варшавского гетто будет доступен в Интернете

Еврейский исторический институт в Варшаве выложит в Интернет материалы Архива Рингельблума, в котором содержатся документы о жизни в Варшавском геттоДоступ ко всем документам архива будет бесплатный. Часть из них будут описаны не только на польском, но и на английском и на иврите. Архив Рингельблюма также опубликован в бумажном варианте — в следующем году будут выпущены последние четыре тома из 36-томного сборника материалов Варшавского гетто, пишет JTA.
Идея создания подпольного архива Варшавского гетто принадлежит историку Эммануилу Рингельблюму. Уже в октябре 1939 года Рингельблюм начал записывать информации, касающиеся еврейского населения Варшавы и окрестностей. Через месяц состоялась первая встреча конспиративной организации под названием OnegSzabat («Радость субботы»). Ее участники собирали информацию о нацистских преступлениях в отношении евреев, учреждениях, работающих на территории гетто. 3 августа 1942 года, вскоре после крупной ликвидационной акции в Варшавском гетто, под зданием школы на улице Новолипки, 68 было закопано в землю десять металлических ящиков с документами. В конце февраля 1943 года под этим же зданием спрятали вторую часть документов. Третья часть архива должна была быть спрятана 18 апреля 1943 года, незадолго до начала восстания в гетто. Первая и вторая часть архива были найдены в 1946 и 1950 годах, третью до сих пор не удалось обнаружить.
Источники фото: yadvashem.org, archives.jdc.org

На 75-летие трагедии в Бабьем Яру приедут президенты Израиля и Германии

29 сентября в Киеве состоится открытие после масштабного ремонта Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время открытия выставки «Бабий Яр – память на фоне истории» в Музее истории Киева. На мемориальное мероприятие прибудут президенты Израиля и Германии, лидеры мировых международных и еврейских организаций.
К 75-й годовщине расстрелов еврейского населения в Бабьем Яру в школах, музеях и других учреждениях культуры Киева пройдут тематические мероприятия, сообщает «Газета.ua». «Мероприятия, которые проходят к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, в том числе и эта выставка, являются критерием отношения нашего общества к своей истории, а значит – будущего. Мы должны приложить все усилия, чтобы память о тех скорбных временах всегда была в сердцах грядущих поколений», – отметила заместитель председателя КГГА.
источники фото: visti.pro, proza.ru

Поэт Александр Кушнер отметил 80-летие большим творческим вечером

Поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации Александр Кушнер вышел на сцену Большого зала Капеллы на юбилейном творческом вечере, посвященном его 80-летию

Поэтический праздник, получивший название «Рай — это место, где Пушкин читает Толстого», состоял из стихов разных десятилетий.
«Недавно я видел в телепередаче замечательный сюжет: 88-летний старик прыгал с парашютом, чтобы проверить себя и вспомнить молодость. И мне захотелось тоже так вот прыгнуть, если бы я умел. Но с другой стороны стихи — это тоже прыжок с парашютом: каждый раз рискуешь — а вдруг ничего не выйдет», — рассказал Кушнер.
Друг юбиляра, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, называл своего земляка «одним из лучших лирических поэтов ХХ века», имени которого «суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский», пишет ТАСС. Вехи его творческого пути можно проследить по десяткам поэтических сборников, два из которых вышли в канун его юбилея. Это книга избранной лирики и сборник стихов о Петербурге «Меж Фонтанкой и Мойкой». По статистике юбиляра, он сочинил больше всего стихов об этом городе из поэтов всех времен.
Александр Кушнер – лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, Пушкинской премии в области поэзии, Царскосельской художественной премии, он является также лауреатом премии «Поэт». Среди его наград — почетный знак «За заслуги перед Петербургом». Книги его стихов издавались в переводе на английский, голландский, итальянский, сербский, китайский языки. Стихотворения переводились также на немецкий, французский, японский, иврит, чешский, болгарский.
Источники фото: kushner.poet-premium.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *