אאוטיזם איז מער פארשטענדלעך

אאוטיזם איז מער פארשטענדלעך

די געלערנטע פונעם אוניווערסיטעט אויפן נאָמען פון בן-גוריון האָבן געפונען, אז 156 נאָכאנאנדיקײַטן פון גענען פון די מענטשן מיט אאוטיזם האָבן די געמיינזאמע כאראקטעריסטיקעסס.
וועדליק עס ווײַזט די פאָרשונג, זײַנען די געזוכטע גענען לענגער ווי די אנדערע, סײַ די געזונטע, סײַ די גענען, וועלכע זײַנען פארבונדן מיט די אנדערע קראנקהײַטן. חוץ דעם, זײַנען זיי ווייניק אקטיוו אינעם נעגאטיוון עוואָליוציע-אָפּקלײַב.
”אייניקע פאלן פון אאוטיזם זײַנען באדינגט פון דע-נאָוואָ-מוטאציעס — די מוטאציעס, וועלכע זײַנען פאָרגעקומען בעת דער אנטוויקלונג פון עמבריִאָן. די אנדערע מוטאציעס, וועלכע מע באקומט בירושה, קאָנען ארויסווײַזן אאוטיזם נאָר אויב זיי זײַנען פארבונדן מיט די אנדערע גענעטישע אָדער נישט גענעטישע סכנה-פאקטאָרן.דערפאר קאָנען זיי נישט ברענגען צום אאוטיזם און, מעגלעך, קאָנען איבערגעבן זיך צו די קומענדיקע דורות”, — האָט דערציילט דאָקטאָר מנשה.
”די רעזולטאטן פון אָט דער פאָרשונג וועלן אונדז העלפן צו רעווידירן מער גענען און פארגרעסערן די צאָל פון אנטפּלעקטע פאלן“, — זאָגט מנשה. אָט די אנטדעקונג וועט דערלויבן די געלערנטע קאָנצענטרירן זיך אויף א קאָנקרעטער ביאָלאָגישער צילברעט בײַם פאנאנדערארבעטן די מעטאָדן פון היילן אאוטיזם.

Аутизм стал понятнее

Команда ученых из университета Бен-Гурион (Израиль) обнаружила, что 651 последовательность генов людей, страдающих аутизмом, имеет общие характеристики

Согласно исследованию, гены, о которых идет речь, длиннее других: и здоровых, и генов, связанных с другими болезнями. Кроме того, они меньше участвуют в эволюционном отрицательном отборе.
«Некоторые случаи аутизма обусловлены мутациями де-ново – мутациями, произошедшими во время развития плода. Другие наследуемые мутации могут вызывать аутизм, только если они связаны с другими генетическими или негенетическими факторами риска. Поэтому они могут не привести к аутизму и, возможно, будут передаваться будущим поколениям», – рассказал ведущий исследователь проекта доктор Идан Менаше.
Сейчас расстройства аутистического спектра диагностируют в соответствии с конкретными поведенческими критериями. Это длительный и сложный процесс.
«Результаты этого исследования помогут нам проверять больше генов при тестировании на аутизм, следовательно, увеличить число выявленных случаев», – считает доктор Менаше. По его словам, открытие позволит ученым сосредоточиться на конкретной биологической мишени при разработке методов лечения аутизма.


Источник: eajc.org

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *