א צושטײַער אין די קינפטיקע דורות

א צושטײַער אין די קינפטיקע דורות

ס’איז ארויסגעגאנגען פון דרוק א דזשוהורי-רוסישער ווערטערבוך
דער ווערטערבוך איז געווען ארויסגעגעבן דורך דעם אינטערנאציאָנאלן וווילטעטיקן פאָנד סטמעגי. דער צונויפשטעלער פונעם ווערטערבוך איז א לערער פון קראסנאיא סלאָבאָדא מרדכי נאפטאליִעוו.

— איינע פון די ריכטונגען פון דער טעטיקײַט פונעם פאָנד סטמעגי איז דאָס פארהיטן פון דער שפּראך דזשוהורי. מיר טוען אלץ מעגלעכס אין דער ריכטונג: לאָזן ארויס אאודיאָ-קורסן, פּובליקירן אין דער צײַטונג MOC.IGEMTS לעקציעס אין דזשוהורי — זייער אויטאָר איז אויך מרדכי נאפטאליִעוו. עס זײַנען איצט פאראן ווייניק מענטשן, וועלכע קענען די שפּראך אויף הונדערט פּראָצענט, דערפאר איז דער ווערטערבוך זייער וויכטיק פאר דער קהילה און פאר דער שפּראך, — האָט געזאָגט דער וויצע-פּרעזידענט פונעם פאָנד סטמעגי ישעיהו זאכאריאעוו.

א וויסנשאפטלעכער רעדאקטאָר פונעם ווערטערבוך יעווגעניע נאזאראָווא האָט באטאָנט, אז דער גורל פונעם באליביקן פאָלק איז אָפּגעשפּיגלט אין זײַן שפּראך, און די בארג-ייִדן זײַנען נישט קיין אויסנאם.

— מרדכי נאפטאליִעוו האָט צונויפגעזאמלט אינעם ווערטעבוך 00041 ווערטער. מע קען זאָגן, אז דזשוהורי איז א רעליקוויע-שפּראך. צום ערשטן מאָל איז דער ווערטערבוך צונויפגעשטעלט נישט לויט דער סכעמע ”וואָרט-איבערזעצונג“. איצט האָט יעדע וואָרט א דעטאלע אויסטײַטשונג, און דאָס מאכט דעם ווערטערבוך פאר אן אומאָפּשאצלעכן לערנבוך פאר די, וועלכע ווילן דערוויסן זיך די נײַע ווערטער, — האָט געזאָגט נאזאראָווא.

— די אָנגעהעריקײַט פון א מענטש צו דעם פאָלק באשטימט מען דורך זײַן שפּראך. מיר, די בארג-ייִדן, דאָס פאָלק פון אן אוניקאלער קולטור, האָבן פארהיטן אונדזער ייִדישקײַט אין משך פון די יאָרהונדערטער. איך בין זיכער, אז דער ווערטערבוך וועט העלפן צו פארהיטן די פאָלקס-טראדיציעס. איך האָף, אז ער וועט סטימולירן דעם אינטערעס פון אונדזערע יונגע-לײַט צו דער קולטור און טראדיציעס פון אונדזער פאָלק, — האָט ארויסגעזאָגט זײַן מיינונג דער פּרעזידענט פון דער פעדעראציע פון ייִדישע דאָקטוירים לאזאר יאקובאָוו.

דער ווערטערבוך איז אָפּגעדרוקט מיטן לאטײַנישן אלפאבעט, וואָס איז צוגענגלעך פאר די בארג-ייִדן, וועלכע זײַנען געוואקסן אויפן מערב און ווייסן נישט קיין קיריל-אלפאבעט.

דער רב וולאדיק גורשומאָוו פון דער ישיבה ”שערי קדושה“ האָט געזאָגט, אז דער ווערטערבוך איז א צושטײַער אין די קינפטיקע דורות.
די וועבזײַט MOC.IGEMTS טיילט מיט, אז מרדכי נאפטאליִעוו פארענדיקט זײַן ארבעט איבער דעם נײַעם, דזשוהורי-רוסישן ווערטערבוך. חוץ דעם, גרייט מען צום דרוק די קינדער-ביכער אויף פינף שפּראכן — אויף דזשוהורי, רוסיש, ענגליש, פראנצייזיש און העברעיִש.

Вклад в будущие поколения

Вышел в свет еврейско (джуури)-русский словарь, выпущенный Международным благотворительным Фондом СТМЭГИ

Составителем словаря стал учитель из Красной Слободы Мардахай Нафталиев.

– Одно из направлений деятельности Фонда СТМЭГИ – это сохранение языка джуури. Мы делаем все возможное в этом направлении: выпускаем аудиокурсы, в газете «STMEGI.com за месяц» выходят уроки джуури, автором которых и является Мардахай Нафталиев. Сейчас осталось очень мало людей, которые знают язык на сто процентов, поэтому появление этого словаря очень важно для общины и языка джуури, – подчеркнул вице-президент Фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев.

Научный редактор словаря Евгения Назарова отметила, что судьба любого народа отражена в его языке и горские евреи – не исключение.

– Здесь собрано 14000 слов, которыми говорили наши предки. Это, можно сказать, реликтовый язык. Впервые словарь построен не по схеме «слово-перевод». Теперь к каждому слову прилагается его подробное толкование, что делает словарь неоценимым пособием для тех, кто хочет узнать новые слова, – отметила Е. Назарова. Она специально поблагодарила Фонд СТМЭГИ за поддержку, без которой словарь не мог бы выйти.

– Принадлежность к народу определяется языком. Мы, горские евреи, народ уникальной культуры, смогли сохранить свое еврейство в течение столетий. Думаю, что словарь поможет сохранить народные традиции. Надеюсь, что его появление подтолкнет интерес горско-еврейской молодежи к культуре и традициям своего народа, – прокомментировал событие президент Федерации еврейских врачей Лазарь Якубов.

Словарь напечатан латинской графикой, что позволит пользоваться им тем горским евреям, кто вырос на Западе и не знаком с кириллицей.

Раввин Владик Гуршумов из ешивы «Шаарей Кедуша» назвал словарь «вкладом в будущие поколения».
Как сообщает сайт stmegi.com, Мардахай Нафталиев заканчивает работу над новым, русско-джуури словарем. Кроме того, готовятся и детские книги на пяти языках – джуури, русском, английском, французском и иврите.

По информации stmegi.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *