די געשיכטעס פון די געראטעוועטע

די געשיכטעס פון די געראטעוועטע

צוליב ראטעווען ייִדן זײַנען די אָנהענגערס פון איסלאם באגאנגען די העלדנטאטן — וועגן אזעלכע וווּנדערלעכע געשיכטעס האָט דערציילט די אויסגאבע DRAWROF

אויף דעם בילד זעט איר די מוסולמענערן זיינאבא הארדאגא, וועלכע פירט אונטער דער האנט די ייִדישקע רבקה קאווילאָ און אירע קינדער. די האנדלונג קומט פאָר אין סאראיעוואָ אין 1491 יאָר. זיינאבא, אָנגעטאָנענע אין ניקאב, פארדעקט מיט איר ברייטן שווארצן ארבל דעם געלן שטערן אויפן זשאקעט פון רבקה.

די מוסולמענישע פאמיליע הארדאגא האָט אויסבאהאלטן די ייִדישע משפּחה קאווילאָ, ביזוואנען יוסף, דער פאָטער פון דער משפּחה, האָט ניט אריבערגעפירט דאָס ווײַב און די קינדער אין א געפארלאָזיקן אָרט. די מוסולמענער האָבן אויסבאהאלטן יוספן אין זייער הויז ניט געקוקט אויף דער נאָענטקײַט פון דער שטאבקווארטיר פון געסטאפּאָ און אויף א געפאר פאר זייערע לעבנס.

א מוסולמאן אלי שעקער פּאשקאדזש איז געווען אן אייגנטימער פון א קראָם אין אלבאניע. איין מאָל איז פארבײַ זײַן קראָם פארבײַגעפאָרן א לאסט-מאשין מיט קריגס-געפאנגענע, צווישן וועלכע איז געווען א ייִד ישוע בארוטשאָוויטש. מע האָט אים געפירט אויף א הינריכטונג. אלי האָט אײַנגעלאדן די נאציס אין זײַן קראָם, האָט זיי אָנגעשיקערט און געהייסן דעם ייִד אנטלויפן אין דעם נאָענטסטן וואלד. ווען די נאציס זײַנען ניכטער געוואָרן און האָבן באמערקט דעם פארלוסט, האָבן זיי

אוועקגעשטעלט דעם מוסולמאן צו דער וואנט און אונטער דער רער געפאָדערט זיך מודה צו זײַן, וווּהין איז פארשוווּנדן דער ייִד. אלי האָט אלץ אָפּגעלייקנט. די נאציס האָבן אים אָפּגעלאָזט און זײַנען ווײַטער געפאָרן קיין דײַטשלאנד. אלי האָט נאָך דעם אין משך פון 2 יאָר אויסבאהאלטן דעם ייִד אין זײַן הויז, ביזן סוף פון דער מלחמה.

Поразительные истории спасения

О подвигах, которые последователи ислама совершали ради спасения другого религиозного меньшинства – иудейского, рассказало издание Forward. Уникальные истории о таких поступках нашли большой отклик среди читателей в самых разных странах

На этой фотографии изображена мусульманка Зейнеба Хардага, которая ведет под руку иудейку Ривку Кавилло и ее детей по улице Сараево в 1941 году, сообщает IslamNews. Зейнеба одета в никаб и держит Ривку под руку неспроста – под просторным черным рукавом ее одеяния спрятана желтая звезда на жакете еврейки, знак нацистской сегрегации.

Мусульманская семья Хардага приютила иудейскую семью Кавилло в своем доме, пока отец семейства Йосеф не перевез жену и детей в относительно безопасное место. Йосефа мусульмане прятали в своем доме даже несмотря на близость штаб-квартиры гестапо и расклеенные везде объявления с угрозами расправы за укрывательство евреев.

Мусульманин Али Шекер Пашкадж владел магазином в Албании. Однажды мимо него проезжал грузовик с военнопленными, среди которых был еврей Йешуа Баручович, ехавший на казнь. Али пригласил нацистов в свой магазин, нарочно опоил их и велел Йешуа убежать в ближайший лес. Когда нацисты протрезвели и заметили пропажу, они поставили мусульманина к стенке и под дулом ружья требовали сознаться, куда исчез еврей. Тот все отрицал, и нацисты отпустили его, продолжив свой путь в Германию. После этого Али еще 2 года укрывал иудея в своем имении до тех пор, пока не кончилась война.

По информации islamnews.ru. Фото: islamnews.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *