די פּנימער פון טביליסי

די פּנימער פון טביליסי - Герман Авакян

Герман Авакян

אין דער טביליסער גאלעריע ETIHW & KCALB איז פאָרגעקומען אן אויסשטעלונג פון די ווערק פונעם באוווּסטן ארמענישן פאָטאָגראף און פאָטאָזשורנאליסט גערמאן אוואקיאן

די נײַעס-אגענטור KINTUPS גרוזיע טיילט מיט, אז אוואקיאנס פאָטאָפּראָיעקט ”די פּנימער פון טביליסי“ — דאָס זײַנען די שווארץ-ווײַסע פּאָרטרעטן פון די אײַנוווינערס פון גרוזיע: גרוזינער, ארמענער, אזערבײַדזשאנער, טערקן, רוסן, אוקראיִנער, פּאָליאקן, גריכן, ייִדן און מענטשן פון אנדערע נאציאָנאליטעטן. דער פאָטאָגראף זאָגט, אז די מעלה פון אָט דעם פּראָיעקט באשטייט פאר אים אין דער אוניקאלער מעגלעכקײַט זיך באגעגענען מיט די פאָרשטייערס פון פארשיידענע נאציאָנאליטעטן און קולטורן, וועלכע וווינען אין דער הויפּטשטאָט פון גרוזיע.

”הײַנט איז טביליסי די איינציקע שטאָט אויף קאווקאז, וווּ די פאָרשטייערס פון פארשיידענע נאציאָנאליטעטן קאָנען וווינען פרײַנדלעך בשכנות, האלטן די רעליגיעזע מינהגים, נאציאָנאלע טראדיציעס און פּראווען די נאציאָנאלע יום-טובים“, — שרײַבט גערמאן אוואקיאן אין פּנים-בוך.

דער פּראָיעקט ”די פּנימער פון טביליסי“, וועדליק עס דערציילט דער פאָטאָקינסטלער, איז פאר אים וויכטיק ניט מיטן רעזולטאט, נאָר מיטן ארבעטס-פּראָצעס און מיטן באריר, וואָס איז פאָרגעקומען בעת פאָטאָגראפירונג. ”פאר מיר, פאר א פאָטאָגראף, וועלכער וווינט און ארבעט אין ארמעניע, (99 פּראָצענט פון דער באפעלקערונג פונעם לאנד זײַנען די ארמענער) איז געווען פיל וויכטיקער די מעגלעכקײַט זיך טרעפן מיט די מענטשן, מיט וועלכע, איבער די עטנישע קאָנפליקטן אויף קאווקאז, קאָן איך זיך נישט באגעגענען“, — זאָגט אוואקיאן.

גערמאן אוואקיאן איז געבוירן געוואָרן אין 2691 יאָר אין דער שטאָט צולוקידזע (איצט — האָני, גרוזיע). אין 0891-5891 יאָרן האָט ער זיך געלערנט אינעם פּאָליטעכנישן אינסטיטוט אין יערעוואן. אין 9991 יאָר האָט אוואקיאן אָנטיילגענומען אינעם סעמינאר אין פאָטאָזשורנאליסטיק ”מאגנום“, וואָס איז געווען אָרגאניזירט דורכן אינסטיטוט פון דער אָפענער געזעלשאפט מיטן אָנטייל פון די פאָטאָגראפן לערי טאועל און סוזען מײַסאלעס (יערעוואן).

Лица Тбилиси

В тбилисской галерее «Black and White» состоялась выставка работ уроженца Грузии, известного армянского фотографа и фотожурналиста Германа Авакяна под названием «Лица Тбилиси»

Работы с выставки Германа Авакяна «Лица Тбилиси»

Как сообщает Sputnik Грузия, фотопроект «Лица Тбилиси» – это черно-белые портреты жителей Грузии: грузин, армян, азербайджанцев, турок, русских, украинцев, поляков, греков, евреев и людей других национальностей. По словам фотографа, ценность этого проекта заключается для него в уникальной возможности общения с представителями различных национальностей и культур, проживающих в столице Грузии.
«Сегодня Тбилиси является единственным городом на Кавказе, где представители различных национальностей могут жить в гармоничном соседстве, соблюдая религиозные обряды, праздники, в соответствии со своими национальными традициями», – говорится в сообщении Германа Авакяна на странице мероприятия в соцсети Facebook.

Проект «Лица Тбилиси», по признанию фотохудожника, ценен для него не конечным результатом, а непосредственно рабочим процессом и тем общением, которое происходило в продолжение съемок. «Лично для меня, фотографа, живущего и работающего в Армении, (население которой на 99 процентов составляют армяне), намного интереснее был сам процесс выполнения проекта, чем его результат. Данный проект дал мне возможность общаться с людьми, с которыми, из-за этноконфликтов на Кавказе, я лишен возможности общения», – говорит Авакян.

Герман Авакян родился в 1962 году в городе Цулукидзе, ныне Хони (регион Имерети). В 1980-1985 годах учился на энергетическом факультете в Ереванском политехническом институте. В 1999 году Герман Авакян прошел семинар по фотожурналистике «Магнум», организованный Институтом Открытого Общества при участии фотографов Лэри Тауела и Сюзен Майсалес (Ереван).

Текст и фото: https://ru.armeniasputnik.am

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *