נישט א שפּיל, נאָר א יום-טוב!

נישט א שפּיל, נאָר א יום-טוב!

Фото Олега Черномаза

די מיטארבעטערס פון דער נעץ גיפּערמארקעטן ”סאמבערי“ האָבן דורכגעפירט א ספּאָרט-פארווײַלנדיקע פּראָגראם פאר די קינדער-יתומים, וועלכע רוען אָפּ אינעם זומער-קעמפּ ”יונאטי“

א געוויינטלעכער טאָג האָט נישט צוגעזאָגט די חברה קיין מערקווירדיקע געשעענישן חוץ די פארפּלאנירטע מאָסמיטלען, דערפאר האָט דאָס קומען פון די געסט ארויסגערופן אינעם קעמפּ א פריילעכער אויפרודערונג.

— יעדע אזא געשעעניש איז פאר די קינדער באזונדערס פריילעך און צאפּלדיק, — זאָגט דער דירעקטאָר פונעם קעמפּ נינא שאפּאָוואלאָווא. — א גאנץ יאָר קאָנטאקטירן זיי מיט איינע און די זעלבע קינדער און פּעדאגאָגן, דערפאר איז יעדער גאסט פאר זיי א לאנג דערווארטער. גיט א קוק, ווי אקטיוו זײַנען זיי פארנומען מיט אויפראמען די צימערן — זיי גרייטן זיך צו דער באגעגעניש. אלע זיי נייטיקן זיך אין באגעגענישן מיט די נײַע מענטשן, אין פּאָזיטיווע עמאָציעס און אײַנדרוקן.

האיאָר רוען אינעם קעמפּ ”יונאטי“ אָפּ די קינדער פונעם געגנטלעכן קינדער-הויז נומ. 2, וואלדהיימער קינדער-הויז נומ. 3 און שול-אינטערנאט פונעם ייִשוב בירא. די אָרגאניזאטאָרן פון דער אקציע האָבן צוגעגרייט פאר זיי א פריילעכע שפּיל. אין די פארמעסטונגען האָבן די חברה געדארפט ארויסווײַזן ניט נאָר די פיזישע כוחות, נאָר אויך די לאָגיק. צום בײַשפּיל, אינעם קאָנקורס ”וואסערטרעגער“ האָבן די געשײַטע ייִנגלעך געטראָגן וואסער ניט נאָר אין די פּלאסטיק-גלעזער, נאָר אויך אין מויל. אין אן אנדערן קאָנקורס האָבן די קינדער דעגוסטירט די פרוכטן און גרינסן, זײַנען געשפּרונגען אין די זעק, געגאנגען אויף די אימפּראָוויזירטע ליזשעס, האָבן געוואָרפן די פּילקע, קורץ געזאָגט, האָבן געוויזן דאָס קענען צו ארבעטן אין דער קאָמאנדע. נישט געקוקט אויף דעם, וואָס די קאָנקורסן זײַנען געווען נישט קאָמפּליצירטע, זײַנען די קינדער צוגעגאנגען צו זיי זייער ערנסט און פאראנטוואָרטלעך. די סאמע ייִנגסטע אָנטיילנעמערס זײַנען געווען אלט זיבן יאָר און די סאמע עלטסטע — 81. א דאנק דער הילף און אונטערשטיצונג פון די עלטערע חברה האָבן די קליינע קינדער זיך געספּראוועט מיט אלע אויפגעבונגען.

— ס’איז מיר געפעלן געוואָרן די שפּיל, — דערציילט וועגן אירע אײַנדרוקן די 31-יאָריקע וויטאלינא קאָנדראטיעווא. — ספּעציעל שפּרינגען אין די זעק! זאָלן אזעלכע יום-טובים פאָרקומען וואָס אָפטער!

אלע אָטריאדן האָבן באקומען מתנות — וואָלייבאָל-פּילקעס, באדמינטאָן-ראקעטקעס און זיסקײַטן. און די קאָמאנדע, וועלכע האָט געזיגט אין דער פארמעסטונג, האָט נאָך באקומען די ספּינערס.

— וואָס קען זײַן טײַערער פון די גליקלעכע שמייכלען פון די קינדער? — זאָגט דער אויספילערישער דירעקטאָר פון ”סאמבערי“ קסעניִיא מאקאראָווא. — באזונדערס אויב דאָס זײַנען די קינדער, וועלכע האָבן פארלאָרן די עלטערן. די נעץ גיפּערמארקעטן ”סאמבערי“ האָט פאָרגעלייגט אירע רעגיאָנעלע אָפּטיילונגען דורכפירן די שאפערישע קאָנקורסן. יעדער גיפּערמארקעט האָט עס געטאָן אויף זײַן שטייגער: אייניקע האָבן זיך באגאָסן מיט דער קאלטער וואסער, די אנדערע האָבן געשלעפּט דעם ”קאמאז“… און מיר האָבן באשלאָסן צו טאָן עפּעס גוטס — מיר זײַנען פּשוט געקומען צו פאָרן צו די קינדער און האָבן געשפּילט מיט זיי. עס פאָדערט נישט קיין גרויסע פינאנצן אָדער כוחות, און דאָס איז געווען אזוי נוצלעך נישט נאָר פאר די קינדער, נאָר פאר אונדז אליין.

Не игра, а целый праздник!

Спортивно-развлекательную программу провели для ребят, отдыхающих в биробиджанском летнем лагере «Юннаты», сотрудники сети гипермаркетов «Самбери»

Подъем, завтрак, уборка комнат и близлежащей территории, активный отдых на свежем воздухе – размеренный будний день не сулил детворе никаких особо примечательных событий, помимо запланированных распорядком. Неожиданный приезд гостей вызвал в лагере всеобщую взволнованность и оживленность.

– Каждое такое событие для детей особенно трепетно и радостно, – говорит начальник смены Нина Шаповалова. – Круглый год они общаются с одними и теми же детьми и педагогами, а потому любые гости для них долгожданны. Смотрите, как активно все заняты уборкой своих комнат – готовятся к встрече, вдруг гостям станет интересно, как мы тут живем. Все они нуждаются в общении с новыми людьми, которое надолго подарит им позитивные эмоции и приятные впечатления.

В этом году в лагере «Юннаты» проводят свой летний досуг ребята из областного детского дома № 2, Валдгеймского детского дома №3 и школы-интерната поселка Бира. Организаторы акции приготовили для них веселые станции с интересными заданиями, которые командам нужно было пройти и быстро, и качественно. Бойко и дружно прокричав свои девизы и получив маршрутные листы, отряды «Титанов», «Прометеев», «Гераклов», «Древних греков» и «Спарты» ринулись, так сказать, в бой. В испытаниях ребятам приходилось проявлять и физическую силу, и ловкость, и даже логику. Так, на этапе «Водонос» смышленые мальчишки не ограничились одними лишь пластиковыми стаканчиками, с которыми бегали за водой. Для более быстрого прохождения задания они проявили фантазию и бегали не только с полными руками, но и с полным ртом воды, за что и получили дополнительный балл от организаторов за смекалку и нестандартный подход к выполнению испытания. В другом конкурсе ребята примерили на себя роль дегустаторов – на одной из станций они с закрытыми глазами угадывали на вкус фрукты и овощи. А еще – прыгали в мешках, ходили на импровизированных лыжах, соревновались на меткость и показывали умение работать в команде, дружно перекидывая мяч с покрывала на покрывало. Несмотря на кажущуюся простоту заданий, к выполнению каждого из них дети подходили ответственно и по-взрослому серьезно. Возраст участников был от семи до восемнадцати лет, а условия для всех были равны. Но благодаря поддержке и опеке старших ребят с упорством выполняли задания даже самые маленькие.

– Мне очень понравилась эта игра, – делится впечатлениями тринадцатилетняя Виталина Кондратьева. – Особенно прыгать в мешках! Хотелось бы, чтобы такие праздники проходили как можно чаще.

В результате упорной и честной борьбы победу в игре одержала команда «Спарта». Всем отрядам организаторы акции подарили волейбольные мячи, ракетки для бадминтона и сладости. А победителям помимо всего прочего вручили особый приз – модные сегодня среди подрастающего поколения спиннеры, чем вызвали непередаваемый восторг у детворы.

– Что может быть дороже счастливых улыбок детей? – отметила исполнительный директор «Самбери» Ксения Макарова. – Особенно, если это дети, обделенные родительским вниманием. Наша компания объявила о проведении конкурса креативных вызовов между своими региональными отделениями. Одни Камаз тянут, другие холодной водой обливаются. А мы решили сделать что-нибудь доброе и призвать к подобным действиям своих коллег. Мы просто приехали и поиграли с детьми – это не требует огромных финансовых затрат и времени, это просто и это было нужно не только детям, но и нам.

Анастасия Куршева

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *