ווערטלעך, וואָס שטאַמען פֿון פּורים

געזאַמלט פֿון גבריאל ווײַסמאַן

(גענומענ פֿון ״גרינינקע ביימעלעך״ נומ. 11, פֿעברואַר 1935)

אַז גאָט העלפֿט, איז פּורים אַ גאַנץ שיינער יום־טוב.

וועמען גאָר העלפֿט, איז בײַ אים אַלע טאָג פּורים.

קיין האָן קרייעט נאָך ניט אויפֿן פּורים. (ד.ה. ס׳איז נאָך גאָרניט אָנגעגרייט).

נישטאָ קיין אָנציין אויפֿן פּורים.

יאקי פּורים, טאַקי ליל שיכורים. (וואָס פֿאַר אַ פּורים, אַזאַ פּסח).

פּורים ניע סוויאַטאַ, טראַשצאַ ניע כוואָראָבאַ. (ד.ה. פּורים איז קיין יום־טוב ניט. קדחת איז קיין קרענק ניט).

אַן איי אויף פּורים. (נישט אויף אַזוי גיך).

פּורים נאָך דער סעודה.

ער הערט אים ווי אין טערנאָוויטע די מגילה.

מיטן פֿולן בויך צו דער מגליה. (ווערט אָפֿט באַנוצט בײַ פֿוטבאָל־שפּילער, ווען זיי טרעטן אַרויס אויפֿן פֿעלד שפּילן געגעסענערהייט).

המנס קאָפּ.

קלוג ווי המן.

אַ טיפּיש ווי קיניג אַחשוורוש.

אָרעם ווי דלפֿון.

הויך ווי המנס תּליה.

קליין ווי אַ ייִד אין ויזתאַ.

שלעכט ווי המן הרשע.

שיין ווי אַסתּר המלכּה.

אסתּר המלכּהס חן.

הער אויף צו גראַגערן. (הויך צו רעדן).

אויפֿגעשטאַנען אַ נײַער המן (אויף אַ שלעכטן מלוכה־באַאַמטן).

געבן מיט אַ קרעפּל איבערן קאָפּ.

איך צעהאַק דיך באַלד אויף קרעפּל־פֿלייש.

זיך געמאַכט סעודת־פּורים.

די גאַנצע זאַך איז אַ פּורים־שפּיל. (נישט ערנסט).

קרעפּלעך עסן ווערט אויך דערעסן.

לעב הונדערט מיט צוואַנציק יאָר און עס קרעפּלעך מיט יאַגדעס. (שפּאַסיקע ווינטשעניש).

קרעפּלעך זאָלסטו עסן!

 

 

פּורם

מ. ריוועס

ווי עס קומט דער ליבער פּורים –

שיקן אַלע מיר שלח־מנות:

שיקט דער הימל מיר פּרעזענטן,

שיקט די ערד מיר אויך מתּנות.

שיקט דער הימל מיר זײַן בלויקייט

און אַ זון מיט גאָלד׳נע שטראַלן –

האָב איך פֿוע וואַרעם־שטראָמען,

האָב איך ליכט׳קייט נאַהצע קוואַלן.

וואַרפֿט די ערד אַראָפּ איר אײַזדעק,

טײַכן הויבן אָן צו פֿלייצן, –

האָב איך אויף די הויכע בערגלעך

פֿרישע גרעזער, גרינע ווייצן.

פֿליִען פֿויגלעך־מחנות אָנ׳עט,

זינגען זיי מיר לידער פֿרײַע;

ברענגען ווינטן מיר צוטראָגן

האָפֿענונגען גוטע נײַע.

אַך, מײַן ליבער יום־טוב פּורים!

רײַכע שיקסטו מיר מתּנות:

שיקסט מיר אַלע גוטע זאַכן,

שיקסט אַ פֿרילינג מיר שלח־מנות.

Пурим близко!

Шалахмонес на Пурим

Как известно, одна из главных традиций Пурима – делать подарки, посылать друг другу праздничные гостинцы. Авторы этого объявления, опубликованного в нью-йоркской газете «Форвертс» весной 1927 года, спрашивают у читателей:

«Какие подарки вы пошлете на Пурим своим родителям, родственникам или хорошим друзьям? – Вы не придумаете подарка лучше и красивей, чем –

  • ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

28 книг в 14 томах

Цена вдвое снижена  — 15 долларов (без учета стоимости пересылки)

  • КНИГА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

Прекраснейшая и интереснейшая книга на идише

по невероятно низкой цене – всего 5 долларов (без учета стоимости пересылки)

Торопитесь – Пурим близко!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *