דער לאַנגער וועג אַהיים

באָריס סאַנדלער האָסט פֿאַרצייכנט מײַן וואָגלע טו אַרײַן מײַנע טרערן אין דײַן לאָגל; צייל זיי איבער. זיי זײַנען אין דײַן בוך. ניש,תּהילים, נו, 9 1 די באַן האָט זיך געוויגט פֿון זײַט צו זײַט, אָפּגעקלאַפּט מיט שטאָל און אײַזן איר איינטאָניקע וויגליד. די סאָלדאַטן אינעם וואַגאָן האָבן געדרעמלט. ווי פֿאַרטשאַדעט, צומאָל אויפֿגעציטערט, געעפֿנט ברייט די … Читать далее דער לאַנגער וועג אַהיים